O mnie

PL/

Urodzony w 1987 roku w Poznaniu. Magister Sztuki, absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dumin jest twórcą unikającym jednoznacznej klasyfikacji. Balansując pomiędzy designem i sztuką realizuje jednocześnie projekty z zakresu street-art’u, malarstwa, wzornictwa, architektury, grafiki oraz szeroko rozumianego digital art’u. Jak mówi sam artysta: „sporo tego, ale tworzenie najzwyczajniej sprawia mi przyjemność. To wszystko jest moim sposobem na życie i wyrazem myślenia o otaczającym nas świecie”.

EN/

Born in 1987 in Poznań. Master of Arts, a graduate of the University of Arts in Poznań. Dumin is an artist who avoids unequivocal classification. Balancing between design and art, he also implements projects in the field of street-art, painting, design, architecture, graphics and broadly understood digital art. As the artist himself says: “a lot of it, but creating it simply gives me pleasure. It is all my way of life and an expression of my thinking about the world around us ”.